19 kwi 2013

ZPZAZ na posiedzeniu Stałej Podkomisji Sejmowej ds. Osób Niepełnosprawnych

16 kwietnia br. przedstawiciel Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej, Marek Jurkiewicz, wziął udział w posiedzeniu Stałej Podkomisji Sejmowej ds. Osób Niepełnosprawnych poświęconemu sytuacji osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tzw. szczególnymi schorzeniami.

 

Referat wprowadzający przedstawiła Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Alina Wojtowicz-Pomierna. Zwróciła uwagę na niejednoznaczną definicję tej grupy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 22, 26, 28 i 29), a zwłaszcza na brak instytucji zatrudnienia wspomaganego, standardów rekrutacji i szkolenia trenerów pracy. Dużą pomocą w rozwiązaniu systemowym tych zapóźnień jest aktualnie realizowany wspólny program z partnerem irlandzkim. Ostatnie zmiany ustawowe zdecydowanie poprawiły wskaźnik zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojciech Skiba, jednoznacznie stwierdził, że mimo niełatwej prognozy finansowej na najbliższe lata, kierunek ten będzie kontynuowany nawet kosztem innych dotychczas realizowanych zadań przez PFRON.

Zaproszeni przedstawiciele instytucji, związków i stowarzyszeń reprezentujących grupy osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo, psychicznie, niewidomych, głuchych, obok informacji o wypracowanych przez siebie formach wspomagania zatrudnienia podopiecznych na rynku wolnym i chronionym, podzielili się uwagami na temat trudności w realizacji tego zadania.

Na szczególną uwagę zasługują informacje przekazane przez przedstawiciela Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych PION, które to Stowarzyszenie wdrożyło w życie, jak sami to określili, pośrednie wspomaganie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Najogólniej mówiąc, PION jest pośrednikiem między firmami otwartego rynku pracy poszukującymi wykonawców różnego typu usług a przedsiębiorstwami społecznymi zajmującymi się zatrudnieniem wspieranym pracowników niepełnosprawnych. Adresatem tej oferty są przede wszystkim duże korporacje międzynarodowe, sieci handlowe, duże przedsiębiorstwa. Efekt to m.in. trzy tysiące miejsc pracy znalezionych dla osób niepełnosprawnych z tzw. szczególnymi schorzeniami.

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u