Przejdź do treści

Czym są ZAZ?

Misja ZAZ:

Zakład aktywności zawodowej rehabilituje zawodowo i społecznie osoby z najcięższą niepełnosprawnością, zatrudniając te osoby przy działalności wytwórczej i usługowej, dążąc do poprawy ich sytuacji życiowej, w szczególności na rynku pracy.

Zakłady aktywności zawodowej to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone przez gminę, powiat lub organizacje pozarządowe, których zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością.

Co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:

  1. zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności (bez względu na przyczynę niepełnosprawności)
  2. zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Stan zatrudnienia osób legitymujących się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.

Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakłady aktywności zawodowej muszą odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich.

Pracownikom z niepełnosprawnością zatrudnionym w zakładach aktywności zawodowej  zapewniona jest doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Osoby z niepełnosprawnością  prowadzą – przy wsparciu instruktorów zawodu – działalność usługową i wytwórczą, która umożliwia im aktywizację zawodową i pełny udział w życiu społecznym.

Z uwagi na brak przepisów o działalności usługowej i wytwórczej zakłady aktywności zawodowej podlegają przepisom o prowadzeniu działalności gospodarczej, jednak zadaniem ich nie jest generowanie zysków, ale zapewnienie ciągłej pracy osobom z niepełnosprawnością, w ramach której realizowany jest podstawowy cel zakładów – rehabilitacja zawodowa.

Uzyskane w ten sposób dochody zakłady przeznaczają na zakładowy fundusz aktywności, który służy rehabilitacji zatrudnionych osób z niepełnosprawnością.

Podstawowym źródłem finansowania zakładów aktywności zawodowej jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządy wojewódzkie oraz budżety organizatorów. 

Finansowanie to nie dotyczy kosztów związanych z prowadzeniem działalności usługowej i wytwórczej, które są pokrywane z przychodów z tej działalności. 

Korzystając z usług zakładów aktywności zawodowej nie tylko wspierasz osoby wykluczone w powodu niepełnosprawności, ale także zyskujesz finansowo.